Ewa A. Rykała

członkini zarządu SGL (skarbnik) dr inż. architekt krajobrazu

Niezależna badaczka, aktywna projektantka zagospodarowania terenów zieleni oraz wnętrz, uczestniczka wystaw i plenerów artystycznych, koordynatorka wydarzeń naukowo-kulturalnych, procesów redakcyjnych, UX designer.

W 2019 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Wzorce przestrzenne w krajobrazie miasta, na przykładzie małych miast północnego Mazowsza pod opieką prof. Jeremiego T. Królikowskiego.

Brała udział w międzynarodowych programach naukowych m.in. I Szkoła Letnia PKN ICOMOS w Szczecinie, w tematyce: Ochrony i rewitalizacji miast historycznych. Stypendystka programu naukowego CEEPUS Szent István University Department of Landscape Planning and Regional Development w Budapeszcie (2015). Prelegentka licznych konferencji naukowych w kraju i za granicą.

Współautorka nagrodzonych podręczników: Projektowanie Krajobrazu Miasta (2017), Poradnik metodyczny do pisania prac dyplomowych na kierunku Architektury Krajobrazu (2016) oraz monografii artystycznej pt. Widzenie Krajobrazu (2015) powstałej w ramach obchodów 200-lecia SGGW. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych (m.in. w pismach Przestrzeń i Forma czy w Pracach Komisji Krajobrazowej, Vistuli) oraz popularno-naukowych (czasopisma: „Arché”, „Orońsko”, „Zieleń miejska”). Praca naukowa i osiągnięcia dydaktyczne rokrocznie doceniane nagrodami JM Rektora SGGW (2016, 2017, 2018).

Właścicielka pracowni projektowej Zielone Atelier „od wnętrza do ogrodu”, zajmującej się projektowaniem terenów zieleni i wnętrz. Sporządza inwentaryzacje dendrologiczne, analizy i ekspertyzy przyrodnicze oraz opracowania konserwatorskie. Autorka i współautorka projektów zagospodarowania zieleni miejskiej, ogrodów terapeutycznych, krajobrazowych i zabytkowych a także projektów wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Członkini interdyscyplinarnych zespołów projektowych, m.in. uczestniczyła w pracach nad raportem pt. Przestrzeń życia Polaków (2014); ekspertka w projektach: Ustawa miasto-ogrody (2014-2015), Słownik Kultury Przestrzeni – narzędzie wpływające na jakość projektowania czy rewitalizacji, ułatwiające porozumienie decydentów z projektantami (2014-2015) przy współpracy z OW SARP. Współautorka „Opracowania programu użytkowego i koncepcji funkcjonalno-przestrzennej centrum Kazimierza Dolnego, ze szczególnym uwzględnieniem Małego Rynku” (2017); „Inwentaryzacji zieleni i analizy przyrodniczej na terenie pomnika historii w Czerwińsku” (2021).

Sekretarz czasopisma „Arché”. Członkini stowarzyszeń: Akademii Sztuki Architektury Krajobrazu (ASAK), członkini Zarządu Stowarzyszenia „Genius Loci” (od 2012) zaangażowanego w ochronę wartości i ładu przestrzennego krajobrazu polskiego, odgrywającego szczególną rolę w bardzo aktualnej tzw. sprawie kazimierskiej.