Statut

Statut zatwierdzony 6 września 2011 r. postanowieniem Sądu Rejon. dla m. st. W-wy Mokotowa, XIII Wydz. Gosp. KRS 1 Statut Stowarzyszenia “Genius loci”

 

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Genius loci” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją społecznądziałającą w interesie publicznym i posiadającą osobowość prawną

 

§ 2

1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania statutowych celów Stowarzyszenie może prowadzićdziałalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

1. Stowarzyszenie ma prawo używać wyróżniającego je znaku graficznego.
2. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

 

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§ 5

Celem powołanego Stowarzyszenia jest:

1. Popularyzowanie pojęcia genius loci oraz jego znaczenia dla rozwoju społeczności lokalnych.
2. Promowanie i upowszechnianie nowoczesnych metod ochrony, opieki, zarządzania i rozwoju miejsc dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w duchu poszanowania genius loci każdego z nich.
3. Organizowanie forum współpracy, rozwoju wiedzy i upowszechniania doświadczeń w ochronie, opiece, zarządzaniu i rozwoju miejsc dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla członków Stowarzyszenia oraz innych osób fizycznych i prawnych.
4. Pełnienie roli rzecznika wartości przestrzeni publicznej.
5. Działalność pożytku publicznego w zakresie zadań z dziedziny krajoznawstwa, kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego na rzecz wsparcia ww. podmiotów.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia oraz innym osobom fizycznym i prawnym chcącym opierać się w swej działalności na idei genius loci miejsc dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
2. Promowanie, ułatwianie i prowadzenie dialogu dla społecznego wsparcia idei genius loci.
3. Udzielanie pomocy oraz prowadzenie poradnictwa w sprawach związanych z opracowaniem, promocją oraz wdrażaniem programów i projektów dotyczących celów Stowarzyszenia oraz w sprawach związanych z pozyskiwaniem krajowych i zagranicznych środków finansowych na wdrażanie programów i projektów służących promocji, ochronie i uwypuklaniu genius loci.
4. Proponowanie rozwiązań w duchu celów statutowych w ramach procesu tworzenia prawa lokalnego i prawa powszechnie obowiązującego.
5. Popieranie, organizowanie i rozwijanie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.
6. Prezentację i promocję przykładów dobrej praktyki w zakresie celów statutowych.
7. Podejmowanie działań na rzecz odnowienia tradycyjnych rzemiosł, zawodów i form gospodarowania.
8. Promowanie sztuki i innych działań kulturotwórczych (w tym koncertów i wystaw) oraz ich podejmowanie w celu kształtowania identyfikacji kulturowej miejsca lub tożsamości danej społeczności.
9. Działalność wydawniczą oraz rozpowszechnianie czasopism, folderów, biuletynów i innych wydawnictw, w tym materiałów audio, video i multimedialnych.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

 

§ 9

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób wybitny przyczyniła siędo realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zwierającej opis działalności kandydata wraz z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia oraz po dokonaniu oceny spodziewanego pożytku płynącego z jego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
5. Nadanie tytułu członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
6. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą wstępowaćdo Stowarzyszenia na warunkach określonych w pkt. 1-5 niniejszego paragrafu.

 

§ 10

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1.1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
1.2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
1.3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
1.4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
1.5. noszenia odznaki organizacyjnej,
1.6. zaskarżania uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, do Walnego Zebrania Członków.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do
2.1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2.2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

§ 11

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 10 ust.1.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.
3. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatami składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 lata.
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
5. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały członków Walnego Zebrania Członków.

 

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna

§ 13

1. Naczelnymi Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Rada Programowa jako organ fakultatywny.
2. Walne Zebranie Członków może powoływać Komisje dla spraw określonych w uchwale o powołaniu Komisji.

 

§ 14

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Członkami Rady Programowej mogą być członkowie Stowarzyszenia oraz osoby prywatne podzielające cele statutowe Stowarzyszenia.
3. Uchwały i regulaminy władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§ 15

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów i zatwierdzany podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

Walne zebranie członków

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej 1 raz w roku.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście

 

§ 17

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3. W przypadku braku quorum, w drugim terminie, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, bez wymogu obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg regulaminu obrad, który zostanie uchwalony na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2. uchwalanie Statutu i jego zmian, przeniesienia siedziby Stowarzyszenia,
3. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
4. uchwalenie budżetu oraz ustalenie wysokości składek członkowskich, zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
5. wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich, dotyczących skreśleń z listy członków Stowarzyszenia, określonych w §12 ust. 3 i 4,
9. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11. podejmowanie uchwał o powoływaniu komisji do załatwienia określonych spraw
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd

§ 19

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym z: Prezesa, zastępcy Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes Zarządu.
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć Biuro i zatrudniać pracowników w oparciu o regulamin Biura Zarządu uchwalony przez Zarząd. Biurem kieruje Dyrektor Biura, powoływany przez Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

 

§ 20

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia może udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa ogólnego na czas określony, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

 

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia,
2. realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. określanie szczegółowych kierunków działania,
4. ustalanie budżetu i preliminarzy,
5. ustalanie świadczeń członkowskich oraz ulg i zwolnień od składek lub świadczeń,
6. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
8. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich dotyczących przyjęć i skreśleń z listy członków na wniosek osoby zainteresowanej,
12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13. składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
14. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku ruchomego i nieruchomego,
15. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,

 

Komisja rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
3. Ukonstytuowanie Komisji następuje na jej pierwszym zebraniu.

 

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowęudzielania) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 7. uchwalenie regulaminu stanowiącego podstawę porządkową jej działania.

 

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do obecności na posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: – pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, – obciążone prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z winy umyślnej.

 

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rada Programowa Stowarzyszenia

§ 27

1. Walne Zebranie Członków może powołać Radę Programową – organ konsultacyjno-doradczy w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Sposób powoływania Rady, jej skład oraz szczegółowe kompetencje określi regulamin jej działania uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Majątek Stowarzyszenia nie może być:
a) wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli to wykorzystanie nie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 29

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
− opłaty wpisowe i składki członkowskie,
− dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
− dotacje,
− darowizny, zapisy i spadki,
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 3 miesięcy od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących spółek.

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum, w drugim terminie, uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach, o których mowa podejmowane są kwalifikowaną większością głosów 2/3 bez wymogu obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą byćprzedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków i do zawiadomienia o terminie Walnego Zebrania Członków załączono projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe

§ 31

W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

§ 32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po jego uchwaleniu przez Walne Zebranie Członków.

 

 

Statut zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 14 kwietnia 2011 r.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Genius loci Paweł Jaskanis