Beata Rothimel

Dr inż. architektka krajobrazu

Absolwentka studiów doktoranckich architektury krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Studiów Sztuki w specjalizacji Kreacja Przestrzeni.

Od 2007 roku jest wiceprezesem Stowarzyszenia Akademia Sztuki Architektury Krajobrazu (ASAK) a od 2009 roku prowadzi pracownię projektowo-wykonawczą Sztuka Krajobrazu, realizującą zlecenia z zakresu Architektury Krajobrazu. Od 2016 roku jest wspólniczką w Spółce VenuLand, realizującej obiekty architektury krajobrazu w przestrzeni publicznej.

Prowadziła zajęcia w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW (kurs podstaw projektowania ogrodu, projektowania i zakładania ogrodu na balkonie i tarasie oraz aranżacji wnętrz) oraz w firmie Pylon S.C., zajmując się doradztwem i szkoleniami, gdzie realizuje autorskie kursy z zakresu projektowania ogrodów w mieście i ogrodowych metamorfoz (2009-obecnie).

Autorka i współautorka kilkunastu artykułów naukowych m.in. w pismach „Przestrzeń i Forma” oraz „Czasopismo Techniczne” a także popularno-naukowych, poświęconych problematyce tworzenia zielonych miejsc w krajobrazie miasta.

Obecnie pracuje nad realizacją 14 ha Parku edukacyjno-rozrywkowego „Las Odkrywców” w Ułężu, którego projektu jest współautorką.

W ramach działalności Akademii Sztuki Architektury Krajobrazu, na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy współorganizowała konkurs realizacyjny na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim, który został rozstrzygnięty 28 marca 2019 roku. Jest współautorką projektu i realizacji, dydaktyczno-rekreacyjnego kompleksu leśnego Dolina Wkry w Pomiechówku, składającego się obiektów architektonicznych i krajobrazowych służących ochronie i wspieraniu bioróżnorodności w tym cennych siedlisk łęgowych oraz edukacji przyrodniczej. Obiekt został otwarty jesienią 2018 roku i wyróżniony w Plebiscycie Polski Krajobraz 2018 organizowanym przez Grupę Sztuka Architektury.

Na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy we współpracy z Fundacją Pole Dialogu uczestniczyła w projektach tworzenia przestrzeni publicznych w mieście w procesach konsultacji społecznych w tym koncepcji zagospodarowania Parku Michałowskiego przy ulicy Kawęczyńskiej wraz z otoczeniem Młyna Michla przy ulicy ul. Objazdowej 2 w Warszawie (czerwiec 2018 roku) oraz koncepcji zagospodarowania skweru między ulicą Letnią i Kamienną w Warszawie na Pradze Północ (grudzień 2017). Na ich podstawie uczestniczyła w pracach zespołu eksperckiego, którego zadaniem było wsparcie Urzędu Miasta w opracowaniu modelu i rekomendacji do zaangażowania mieszkańców w podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych na obszarach rewitalizowanych. Wraz z zespołem architektów krajobrazu opracowała dokumentację projektową zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa (27.01.2017-15.09.2017), w którym mieszka w ramach projektu pt. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”. Obszar objęty opracowaniem o łącznej powierzchni ponad 10 ha zawierał 8 projektów parków i skwerów oraz zieleń przyuliczną. Projekt został zrealizowany.

W 2016 roku brała udział w przygotowaniu Programu rewitalizacji gminy Pomiechówek na lata 2016-2020. Współuczestniczyła w inicjatywie wznowienia pisma Arché poświęconego zagadnieniom kultury przestrzeni, genius loci i twórczości, pełniąc w nim rolę redaktora działu Kultura Przestrzeni.

Swoje zainteresowania rozwija na gruncie akademickim i zawodowym, koncentrując je wokół tworzenia zewnętrznych i wewnętrznych przestrzeni życia człowieka, możliwie jak najbliżej natury. Podróżniczka, biofilka, fascynatka fotografii, swoją pracę magisterską, wydaną w formie książki napisała o utopijnym, zielonym mieście Auroville w Indiach.