Promocja książki Czesława Witolda Krassowskiego

W Oddziale Warszawkim Stowarzyszenia Architektów Polski odbyła się promocja książki Czesława Witolda Krassowskiego, pt.: Krajobraz ziem polski – problemy genezy, przemian i ochrony. Książka została opublikowana pod koniec 2021 r. w ramach projektu: Architektura i krajobraz jako dobro wspólne, wartości i wzorce.

Projekt ten został zrealizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Stowarzyszenia Genius Loci dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury.

W spotkaniu prowadzonym przez Jeremiego T. Królikowskiego wzięli udział uczniowie Profesora Krassowskiego, miłośnicy jego prac badawczych i projektowych oraz zainteresowani książką!

W przedmowie do książki, napisanej przez prof. Jeremiego T. Królikowskiego oraz Krzysztofa Ozimka czytamy:

Profesor Witold Krassowski był uczonym o głębokiej i wszechstronnej wiedzy i niestrudzonej pasji badawczej, odkrywcą i twórcą zaskakujących koncepcji. Miał niezwykle szerokie zainteresowania badawcze. Zajmował się złączami ciesielskim, architekturą drewnianą i murowaną, kalwariami, ogrodami, malarstwem, przestrzenią kosmiczną, estetyką, semiotyką i filozofią architektury więc tekstu o krajobrazie ziem Polski w tym repertuarze nie mogło zabraknąć. To co stanowi o jego niezwykłości na tle całego dorobku to zwięzłość syntezy, która jednak nie pomija szczegółów, liczb i definicji. Przenikliwość umysłu Profesora objęła, na nie tak licznych stronach olbrzymi obszar zagadnień czasu, przestrzeni i egzystencji człowieka. Data powstania tego opracowania wskazuje, iż było to przygotowanie do niedługo potem rozpoczętego dzieła Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polskich obejmującego okres od najwcześniejszych śladów aktywności ludzkiej do współczesności. To zamierzenie nie zostało ukończone. Przerwała je śmierć Profesora. W latach 1989- 1994 w druku ukazały się cztery tomy doprowadzone do końca XVII wieku.

Prof. Jeremi Królikowski wprowadził uczestników spotkania w tematykę książki, co doprowadziło do długich rozmów o przyszłości polskich miast, o ich słabej kondycji urbanistycznej i zagrożeniach dla miejskiego krajobrazu. Dyskutowano na temat przestrzeni Warszawy.

Uczestnicy spotkania wspominali Czesława Witolda Krassowskiego i jego pracę na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Obecny na spotkaniu dr arch. inż. Adam Sufliński opowiadał rysunkach swego autorstwa, które powstały z okazji 100-lecia urodzin prof. Krassowskiego. Część tych rysunków możemy podziwiać w książce z powodu której odbyło się spotkanie! Pan dr Adam Sufliński jest wykładowcą Wydziały Architektury Politechniki Warszawskiej, wieloletnim kierownikiem katedry rysunku i malarstwa.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: arch. Andrzej Baran, arch. Anna Szulc, arch. i konserwator zabytków Barbara Jezierska, dr Eleonora Bergman, fotograf Piotr Życieński, arch. Krzysztof Ozimek (Skarbnik Zarządu SARP), arch. Piotr Sudra, dr Romana Rupiewicz (IHS UKSW), dr Jorosław Janowski (UPJPII), mieszkająca w Paryżu polska wybitna rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec, prof. arch. Joanna Giecewicz (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), arch. Elżbieta Zawistowska, dr Ewa Rykała (SGGW), dr Ewa Kosiacka-Beck (SGGW), Paweł Sudra.

Galeria