Opiekun Genius Loci

Cyfrowe poszerzenie zasobów, czasu i przestrzeni kultury ułatwiać powinno podnoszenia dobrobytu prywatnego i publicznego. Co wymagać będzie nowych obyczajów i kompetencji dla powszechnego i sprawiedliwego wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Należy się przy tym spodziewać, że z uwagi na wynikające z rewolucji sztucznej inteligencji warunki dla przedsiębiorczości społecznej, rosnące znaczenie dla dobrostanu wspólnot mieć będzie zrównoważony rozwój publicznych wartości w otwartych przestrzeniach. Określany jako ład krajobrazu a  będący nie tylko zasobem dla refleksji estetycznej czy etycznej ale i podstawą dla poczucia narodowej suwerenności.

Dlatego odpowiedzialność za ład krajobrazu stawać się powinna przedmiotem samokształcenia w rodzinie, wspieranego przez szkołę, instytucje kultury i organizacje społeczne. Przy czym otwartość tego współdziałania powinny formować dobierane przez rodziców organizacje młodzieżowe, pomocniczo wspierane przez szkoły i inne instytucje kultury.

Przyjmując, że z uwagi na wzrost znaczenia solidarności międzypokoleniowej, taki zakres aktywności powinien zostać wpisany do polityk i zadań publicznych, Stowarzyszenie Genius Loci przygotowało metodę rozwoju kompetencji opiekunów drużyn harcerskich odkrywanie genius loci Metodę z jednej strony mającą ułatwiać młodzieży twórcze wykorzystanie cyfrowych narzędzi do identyfikacji publicznych wartości w krajobrazie, z drugiej strony mającą ułatwiać jej obywatelskie uczestnictwo w instytucjach demokracji bezpośredniej.

Dla wprowadzenia nowej metody Odkrywania genius loci przewidujemy przeprowadzenie dwuletniego programu z udziałem metodyków edukacyjnych i pracowników muzeów. Rozpoczęcie tego programu badawczo – wdrożeniowego winna poprzedzić publiczna debata o nowych formach samorządności obywatelskiej młodzieży inicjowana petycją obywatelską do Ministra Edukacji i Nauki (? albo do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej).

Publicystyczny opis przesłanek dla takiego powiązania zagadnień zmian w kulturze, ekonomii i polityce znajduje się w zestawie blogowych tekstów Andrzeja Madeja (zestawienie tekstów),  inicjatora programu Harcerskie rzecznictwo krajobrazu Stowarzyszenia SGL (Krajobraz zmian AM). Zachęcamy do udziału w dyskusjach nad kolejnymi zagadnieniami otwieranych w formie blogowej.

Andrzej Madej, 2 stycznia 2023.