Otwarty alfabet filozofii architektury

Filozofia architektury nie jest zamkniętym systemem. Otwarty alfabet filozofii architektury nie zawiera wszystkich pojęć, definicji, bibliografii zawierającej pełne dane, jest zaproszeniem do dialogu, do poszukiwań, do rozmyślań, do pytań. Wymaga stałego uzupełniania.

prof. Jeremi Królikowski

A

arche – źródło, początek

archi/tektura – źródło mocy, początek sił

architektura – kształtowanie przestrzeni dla potrzeb człowieka – jest to równanie z wieloma niewiadomymi – czym jest kształtowanie?  produkcją czy twórczością – co to jest przestrzeń? czy to tylko metry sześcienne? czy kwadratowe? – kim jest człowiek? – jakie są jego potrzeby?

B

budowa formy architektonicznej – uniwersalne zasady budowy formy architektonicznej sformułował Juliusz Żórawski [1962]

 1. FORMA – zawsze forma ma treść a treść formę + forma jest zawsze uformowana z części + uformowanie musi być ludzkie – odpowiadać psychice człowieka,
 2. TENDENCJA DO FORM SPOISTYCH – formując z chaosu gwiazd konstelacje, dążymy od form swobodnych ku spoistym,
 3. TENDENCJA DO GEOMETRYZACJI – człowiek poszukuje pionów i poziomów, zawsze odczuwa najmniejsze odchylenie,
 4. TENDENCJA DO LICZBY OGRANICZONEJ – więcej niż sześć widzimy jako wiele,
 5. TENDENCJA DO FORMY SILNEJ – forma silna jest łatwo dostrzegalna,
 6. FORMA JAKO ORGANIZACJA UTWORZONA Z CZĘŚCI – bardziej złożona forma jest bardziej zależna od części, forma swobodna jest mniej zależna,
 7. ZALEŻNOŚĆ FORMY OD JAKOŚCI CZĘŚCI – im forma jest bardziej spoista i bogata w części, tym większa jest jej zależność od elementów, a forma im swobodniejsza i uboższa, tym zależność jest słabsza,
 8. ZALEŻNOŚĆ FORMY OD ROLI CZĘŚCI – w formach spoistych części są tak zależne od uformowania całości, że siła ich przesuwa się na rzecz całości, w formach swobodnych części mogą być indywidualnie silne, gdyż całość nie ma na nie wpływu
 9. ZALEŻNOŚĆ FORMY OD WIELKOŚCI CZĘŚCI – zmiana części powoduje zmianę równowagi ich stosunków i zmianę całej formy,
 10. FORMA JEST CZYMŚ WIĘCEJ NIZ SUMĄ CZĘŚCI – formowanie nie polega na dodawaniu ale na kształtowaniu /łączeniu /grupowaniu/zestawianiu według określonego wzoru,
 11. NIEKTÓRE CECHY CHARAKTERYZUJĄCE FORMY SPOISTE I SWOBODNE ORAZ SILNE I SŁABE – forma, która swoją dobitnością zmusza do podporządkowania się jej dyscyplinie formalnej jest spoista, dodawanie części do spoistej całości pomniejsza spoistość, czyni swobodną a nawet zaciera,
 12. WYTYCZNE FORMALNE – wytyczna jest zauważana wcześniej niż części, powiązanie wytycznych formalnych z funkcjonalnymi i konstrukcyjnymi czyni formę bardziej spoistą,
 13. PUNKTY I MIEJSCA FORMALNIE WAŻNE – w formach spoistych wytyczna narzuca główne punkty formalne – oś, symetria, dominanta, centrum, swobodne mają te miejsca podkreślone,
 14. NIEKTÓRE ZAGADNIENIA RYTMU – rytm łączy układy w podobne uformowania,
 15. KOŃCZENIE SIĘ RYTMU W PRZESTRZENI – koniec rytmu podkreślony jest zmianą rozstawu,
 16. KIERUNKOWOŚĆ I PRZEBIEGI FORMALNE – każda bryła architektoniczna ma określony początek i koniec, górę i dół,
 17. KULMINACJA FORMALNA – kulminacja może być punktem głównym albo układem z wielu części, albo przestrzenią ujętą w ramy form,
 18. ZALEŻNOŚCI MIĘDZY FORMĄ A TŁEM – każda forma dzieje się na tle, zmiana tła zawsze powoduje zmianę formy

C

charakter – jedna z podstawowych kategorii określających ducha miejsca [jedna z pięciu, pozostałe – rzeczy i ich struktura, światło, czas, porządek/ ład/ harmonia/ kompozycja]

czas – jedna z podstawowych kategorii określających ducha miejsca podstawowa kategoria określająca ducha miejsca [ patrz – charakter ]

D

dar – architektura jest darem, szczególnie architektura świata, traktowanie architektury jako towaru umniejsza jej wielkość, znaczenie i sens

dialog – sposób porozumiewania się polegający na wymianie myśli

E

estetyka życzliwości – jedna z możliwych postaw twórcy wobec odbiorcy obok estetyki pogardy i estetyki obojętności czyli poprawności estetycznej

F

fenomenologia architektury – koncepcja sformułowana przez Christiana Norberga-Schulza [1980], która stała się podstawą do powiązania z nią wyników badań innych autorów [Gaston Bachelard, Roman Ingarden, Martin Heidegger, Jerzy Patocka, Bohdan Lachert]

forma otwarta – forma, która pomimo zmian nie traci własnej tożsamości [Oskar Hansen]

G

genius loci – kluczowe pojęcie fenomenologii architektury, niezależnie od złożonej interpretacji tego pojęcia genius loci jest określany jako synteza wartości

H

harmonia – najwyższy stan porządku i ładu przestrzeni

I

intymny bezkres – jedna z kluczowych kategorii poetyki przestrzeni wprowadzona przez Gastona Bachelarda

J

język architektury – morfologia, syntaktyka, semantyka, pragmatyka [relacja użytkownika do znaku]

K

klasyczny genius loci – jeden trzech podstawowych rodzajów ducha miejsca [poza nim – kosmiczny, romantyczny], we współczesnym rozumieniu zrównoważony,

kosmiczny genius loci – jeden trzech podstawowych typów ducha miejsca, może być rozumiany jako globalny, planetarny, totalny czy wręcz totalitarny

krajobraz – największa forma dzieła architektury spostrzegana przez człowieka jako całość

kultura jest kultem wartości – [Andrzej Tyszka]

kultura krajobrazu, czyli patriotyzm miejsca – tytuł tekstu Olgierda Dziekońskiego „Jesteśmy dumni z naszych krajobrazów. Uczestniczymy w konkursach na ich promocję, umieszczamy w mediach społecznościowych zdjęcia ulubionych miejsc Polski, nawet gdy są już trochę zanieczyszczone reklamami. Ale również lekceważymy krajobraz w praktyce. Zauważył to 13 lat temu Roger Scruton w swoim eseju „Estetyczne skażenie”, mówiąc o wizualnym skażeniu polskiego krajobrazu i sygnalizując swoisty zanik patriotyzmu wobec krajobrazu.” [Rzeczpospolita, 4.12.2017]. Autorem zbliżonego pojęcia zdefiniowanego jako „patriotyzm pejzażu” jest Józef Mackiewicz, który wyróżniał: „patriotyzm narodowy, patriotyzm doktryny i patriotyzm pejzażu. Narodowy interesuje się tylko ludźmi zamieszkującymi dany pejzaż, ale nie pejzażem. Doktrynalny ani ludźmi, ani pejzażem, tylko zaszczepieniem doktryny. Dopiero patriotyzm pejzażu […] obejmuje całość, bo i powietrze, lasy, i pola, i błota, i człowieka jako część składową pejzażu” [1965].

kultura przestrzeni – język przestrzeni, wartości przestrzenne, wzorce architektoniczne, krajobrazowe i przestrzenne

L

linia – podstawowy element budowy formy architektonicznej łączący punkty i stanowiący granice płaszczyzn brył, „Linia graficzna, jaką wykreśla się polski krajobraz, jest tak giętka i rzeźbiona, skala barw tak zmienna i różnolita, że niepodobna pokusić się o ujęcie w kilku słowach pełni wyrazu, jaką przemawia ziemia nasza na całej przestrzeni swych obszarów” [Ewa Łuskina 1910],   niezwiązany z określonymi znaczeniami abstrakcyjny wyraz linii pozwala na własne skojarzenia [Sztafrowski, 1983]

logika architektury – logiką architektury jest miłość bliźniego [Antoni Jasieńczyk – Jabłoński, 1900]

Ł

ład przestrzeni –pojęcie ładu istnieje tylko w języku polskim [ w innych językach europejskich jest to porządek, Szmidt 1978],jest wiele rodzajów ładu chaos jest jeden [Wawrzyniak 2012] ład przestrzeni jest wynikiem określonych relacji międzyludzkich [Brukalska 1948], można wyróżnić ład wolności, ład zniewolenia, ład dowolności

ład dowolności

ład wolności –                                                                                                

ład zniewolenia – 

M

miejsce

miejsce wyróżnione – [Włodzimierz Dreszer]

modernizm –                                                                           

modernizm kapitalistyczny –                                                        

modernizm socjalistyczny – socmodernizm

morfologia – budowa formy

N

nastrój – [Patocka]

nowomowa architektury – [Krassowski, Królikowski 1982]

O

obraz architektury – architektura jako obraz świata – [Norberg-Schulz,1991]

P

poetyka miasta – [Sansot]

poetyka przestrzeni – [Bachelard]

postkatastrofizm – [Giżycki,2002]

projektowanie architektoniczne – „projektowanie jest przede wszystkim pracą myślową mającą na celu zaspokojenie materialnych i duchowych potrzeb człowieka” [Czesław Przybylski 1936]

przestrzeń – warstwy przestrzeni

przestrzeń mierzalna

przestrzeń sensualna

przestrzeń wyobrażeniowa, intencjonalna

R

realizm kapitalistyczny

realizm socjalistyczny

romantyczny genius loci – jeden trzech podstawowych rodzajów ducha miejsca

rzeczy i ich struktura – jedna z podstawowych kategorii określających ducha miejsca podstawowa kategoria określająca ducha miejsca [patrz –charakter]

S

sekwencje widokowe – „Architektura bowiem staje się coraz bardziej sztuką konstruującą spektakle, w których żaden element nie jest przeżywany sam w sobie, lecz każdy stanowi fragment sekwencji tworzonej łącznie przez obraz widziany w jakiejś chwili oraz obrazy widziane poprzednio”.[Krassowski 1977]

składnia/kompozycja –                                                                  

semantyka architektury                                                                      

semiotyka architektury

sztuka architektury/architektura sztuki – ars sine architectura nihil est

Ś

światło – jedna z podstawowych kategorii określających ducha miejsca [ patrz –charakter]

świat[ł]opogląd przestrzeni – widzimy to co oświetla światło naszych zmysłów, myśli, uczuć, wyobraźni, wiary, nadziei, miłości

T

teologia architektury – zadanie do wykonania

twórczość – jest kontynuacją dzieła Stworzenia [w interpretacji Christiana Norberga-Schulza]

U

uwaga – warunek spostrzegania i widzenia architektury

W

wartości przestrzenne –  podstawowe zagadnienie o którym dziś się nie pisze a rzadko mówi, pojęcie to zdefiniował Florian Znaniecki [1938], rozwijał Aleksander Wallis [1974]

widok –

Z

złożony duch miejsca – duch konkretnego miejsca najczęściej składają się nań dwa lub trzy rodzaje ducha w różnych proporcjach

znak w architekturze, architektura jako znak —

znak miejsca – forma znacząca i wyróżniająca się, zbliżone pojęcie w języku angielskim – landmark

Ż

żywioły – woda, ziemia, ogień, powietrze, bezkres [apeiron] – w greckiej filozofii przyrody: podstawowe elementy bytu.

                                                                                                                                                       

 


 

skrócony wybór literatury:                                                                                                                                                                                                                                  

Gaston Bachelard, Poetique de l’espace, Paris,

Barbara Brukalska, 1948, Społeczne zasady budownictwa osiedli mieszkaniowych, Warszawa,

Jacek Dominiczak, 2008, Intelektualne podstawy architektury, Warszawa [w: Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią – antologia, wyd. 2, red.: Beata J. Gawryszewska, Jeremi T. Królikowski],

Włodzimierz Dreszer

Marcin Giżycki,

Czesław Krassowski, 1977, Problemy genezy, przemian i ochrony krajobrazu osadniczego ziem Polski, Warszawa, mps powielany,

Czesław Krassowski, Jeremi T. Królikowski, 1982, Nowomowa w architekturze, [w: Architektura, nr 2/1982],

Jacek Krenz, 1998, Architektura znaczeń, Gdańsk,

Jeremi T. Królikowski, 1978,  Elementy semiotyczne dzieła architektury, Ossolineum [w: Studia semiotyczne VIII],

Jeremi T. Królikowski, 2006, Interpretacje krajobrazów, Warszawa,

Jeremi T. Królikowski, 2019, Europejski Genius Loci, Podkowa Leśna,

Jeremi T. Królikowski, 2020, Poetyka miasta socjalistycznego

Bohdan Lachert, 1983, Rozważania o twórczości architektonicznej,

Ewa Łuskina, 1910, W obronie piękności kraju,

Czesław Przybylski, 1936,

Pierre Sansot, Poetique de la ville,

Bolesław Szmidt, 1978, Ład przestrzeni, Warszawa,

Marian Sztafrowski, 1983, Abstrakcyjny wyraz linii, Gdańsk [w: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Architektura],

Mieczysław Twarowski,1985, Metodologia budowy kościołów,

Andrzej Tyszka, 2019, Z historii ku przyszłości,

Paul Valery, 921,Eupalinos ou l’architecte,

Waldemar Wawrzyniak, Sacrum w architekturze,

Juliusz Żórawski, 1962, O budowie formy architektonicznej, Warszawa