Kazimierz Dolny. Interwencja w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego

W dniach od 11 lipca do 1 sierpnia 2022 roku miało miejsce kolejne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Kazimierza Dolnego. Nasze Stowarzyszenie po raz kolejny wniosło szereg uwag, które mają na celu zapewnienie miasteczku odpowiedniej ochrony oraz równego traktowania mieszkańców i inwestorów. Niestety nowy projekt planu w stosunku do wersji poddanej konsultacjom w roku 2021, nie zawiera istotnych różnic. Jest to o tyle dziwne, że Wojewoda Lubelski w Rozstrzygnięciu Nadzorczym z dnia 4 lutego 2022 r., stwierdzającym nieważność uchwały Nr XXXVI/261/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, jednoznacznie wskazał elementy wymagające korekt. W wielu miejscach Wojewoda podzielił stanowisko Stowarzyszenia Genius Loci, wrażone w uwagach wniesionych do projektu planu jeszcze w 2021 roku. Uwagi te w całości zostały odrzucone przez Burmistrza Kazimierza Dolnego.

Niezrozumiałe jest dalsze forsowanie przez władze nazbyt liberalnych zapisów dla terenu dawnej „Esterki”, położonego pomiędzy Rynkiem a kościołem Farnym. Poza wysokością i intensywnością zabudowy, które nie przystają do ścisłego centrum zabytkowego miasteczka, nadal nie zapewniono odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Pomimo tego, że liczba miejsc postojowych uległa zwiększeniu do 0,7 miejsca postojowego przypadającego na jeden pokój hotelowy, nadal jest to wartość znikoma w stosunku do możliwego zagospodarowania tego obszaru. Dla innych terenów z reguły obowiązuje nakaz zapewnienia co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na każde 30,0 m² powierzchni podstawowej usług.

Za kuriozalne należy uznać zapisy dla terenu stoku narciarskiego. Względem projektu planu z 2021 roku zmniejszono powierzchnię zabudowy do 2%, co i tak jest wielkością gigantyczną z uwagi na powierzchnię stoku. Nie zmienia to faktu, że zapis taki pozostaje w sprzeczności z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bowiem na większości powierzchni stoku, studium nie dopuszcza możliwości lokalizowania zabudowy.

W wyniku Rozstrzygnięcia Wojewody, zmniejszono zasięg niektórych terenów inwestycyjnych, jako niezgodnego ze studium. Niestety zrobiono to w sposób wybiórczy, pozostawiając powiększone tereny inwestycyjne w obrębie tzw. Wąwozu Okalskiego – jednego z najbardziej malowniczych miejsc na terenie Kazimierza, niestety częściowo zniszczonego poprzez wprowadzenie nowej zabudowy.

Z uwag ogólnych zwróciliśmy uwagę na konieczność doprecyzowania zakazu grodzenia wąwozów. Wnieśliśmy także o wprowadzenie zakazu utwardzania dróg gruzem, co niestety cały czas ma miejsce. Oczekujemy również, że zostaną wskazane głębocznice i wąwozy, względem których obowiązywać będzie zakaz utwardzania. Istotna jest także zmiana definicji wysokości zabudowy, która w obecnej formie może być źródłem wielu nadużyć.

Ciągle żywimy nadzieję, że tym razem Burmistrz podzieli nasze stanowisko. Jeśli nie, pozostaje wiara w rozwagę Radnych. Jeśli i tej zabraknie, losy Kazimierza spoczną w rękach Wojewody.

Całość uwag do pobrania poniżej.

Uwagi SGL do planu dla Kazimierza Dolnego

Nie tylko Stowarzyszenie Genius Loci złożyło uwagi! Zagrożenia dostrzegły także Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Kazimierzu Dolnym oraz Stowarzyszenie Pola Miejskie. Załączamy zatem uwagi pozostałych lokalnych organizacji.

TOnZ Oddział w Kazimierzu Dolnym – wnioski i uwagi do projektu planu 08.2022 sig

https://polamiejskie.pl/plan-przestrzenny-raz-jeszcze/

Galeria